Číslo hlasovania: 719
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zníženie kúpnej ceny pozemku pre E. R. o výmere 368 m2 v k. ú. Komárno za jednu polovicu BDÚ - 416,50 Sk s vecným bremenom, nakožko cez predmetný pozemok prechádza verejná kanalizácia.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó  Attila Farkas  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth JUDr. Éva Hortai Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: