Číslo hlasovania: 720 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k rozhodnutiu Sociálnej poisťovne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

záväzok mestskej príspevkovej organizácie CIVITAS voči sociálnej poisťovni vo výške 15.480,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

uhradiť záväzok voči Sociálnej poisťovni vo výške 15.480,- Sk.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) ukladá hlavnému kontrolórovi

vykonať komplexnú finančnú analýzu mestskej príspevkovej organizácie CIVITAS s vykázaným stavom GO fondu k ukončeniu správy organizáciou CIVITAS a k zahájeniu správy fondu spoločnosťou Alternatíva, s.r.o., vrátane prechodu. Výsledok kontroly predložiť mestskému zastupiteľstvu.

Zodpovedný: hlavný kontrolór
Termín: do 31. 12. 2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 720 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k rozhodnutiu Sociálnej poisťovne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

záväzok mestskej príspevkovej organizácie CIVITAS voči sociálnej poisťovni vo výške 15.480,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

uhradiť záväzok voči Sociálnej poisťovni vo výške 15.480,- Sk.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) ukladá hlavnému kontrolórovi

vykonať komplexnú finančnú analýzu mestskej príspevkovej organizácie CIVITAS s vykázaným stavom GO fondu k ukončeniu správy organizáciou CIVITAS a k zahájeniu správy fondu spoločnosťou Alternatíva, s.r.o., vrátane prechodu. Výsledok kontroly predložiť mestskému zastupiteľstvu.

Zodpovedný: hlavný kontrolór
Termín: do 31. 12. 2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: