Číslo hlasovania: 721 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná k materiálom predloženým spoločnosťou Alternatíva, s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá hlavnému kontrolórovi

v súlade s mandátnou zmluvou prekontrolovať plnenie všetkých vzájomných ekonomických a právnych vzťahov medzi mestom Komárno a spoločnosťou Alternatíva, s.r.o.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: hlavný kontrolór

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vyhodnotiť všetky zmluvy medzi mestom Komárno a spoločnosťou Alternatíva, s.r.o., a výsledky vyhodnotenia predložiť mestskému zastupiteľstvu,
2. Výstupy vyplývajúce z mandátnej zmluvy:
a. štvrťročné predkladanie zoznamu neplatičov nájomného na MsÚ,
b. ročné predkladanie inventarizácie majetku,
c. mesačná uzávierka príjmov a výdavkov za spracované byty,
d. predloženie xerokópie evidencie (karta HIM) požadovaného obytného domu na požiadanie MsÚ do 2 dní,
e. na požiadanie MsÚ vyhotoviť v deň uzatvorenia Zmluvy o prevode vlastníctva bytu aj Zmluvy o výkone správy,
f. na požiadanie MsÚ vykonať kontrolu skutočných užívateľov bytov v objektoch určených na predaj do 20 dní,
g. podávanie hlásenia na MsÚ o následných predajoch bytu (vo vlastníctve FO) vrátane príloh (kúpna zmluva + návrh na vklad) 1x mesačne,
h. realizovanie príjmov a výdavkov za spracované byty mandanta na osobitnom účte mandanta, spravovaného mandatárom,
i. štvrťročné predkladanie zoznamu neplatičov spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh

po ich odsúhlasení zo strany MsÚ predložiť k nahliadnutiu Finančnej komisii a Rade MZ a výsledok vyhodnotenia predložiť MZ.

Termín: najbližšie zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 721 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná k materiálom predloženým spoločnosťou Alternatíva, s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá hlavnému kontrolórovi

v súlade s mandátnou zmluvou prekontrolovať plnenie všetkých vzájomných ekonomických a právnych vzťahov medzi mestom Komárno a spoločnosťou Alternatíva, s.r.o.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: hlavný kontrolór

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vyhodnotiť všetky zmluvy medzi mestom Komárno a spoločnosťou Alternatíva, s.r.o., a výsledky vyhodnotenia predložiť mestskému zastupiteľstvu,
2. Výstupy vyplývajúce z mandátnej zmluvy:
a. štvrťročné predkladanie zoznamu neplatičov nájomného na MsÚ,
b. ročné predkladanie inventarizácie majetku,
c. mesačná uzávierka príjmov a výdavkov za spracované byty,
d. predloženie xerokópie evidencie (karta HIM) požadovaného obytného domu na požiadanie MsÚ do 2 dní,
e. na požiadanie MsÚ vyhotoviť v deň uzatvorenia Zmluvy o prevode vlastníctva bytu aj Zmluvy o výkone správy,
f. na požiadanie MsÚ vykonať kontrolu skutočných užívateľov bytov v objektoch určených na predaj do 20 dní,
g. podávanie hlásenia na MsÚ o následných predajoch bytu (vo vlastníctve FO) vrátane príloh (kúpna zmluva + návrh na vklad) 1x mesačne,
h. realizovanie príjmov a výdavkov za spracované byty mandanta na osobitnom účte mandanta, spravovaného mandatárom,
i. štvrťročné predkladanie zoznamu neplatičov spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh

po ich odsúhlasení zo strany MsÚ predložiť k nahliadnutiu Finančnej komisii a Rade MZ a výsledok vyhodnotenia predložiť MZ.

Termín: najbližšie zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: