Číslo hlasovania: 722
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti Oddelenia urgentnej medicíny NsP Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

poskytnutie finančného príspevku na základe žiadosti oddelenia urgentnej medicíny NsP Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: