Číslo hlasovania: 723
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k žiadosti Mestskej polície Komárno o presun finančných prostriedkov z rozpočtu za rok 2003


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2003 nasledovne:

1. 300.000,- Sk na montហpoplachového systému proti narušeniu objektu predškolských a školských zariadení a jeho zavedenie do prevádzky z položky „kapitálové výdavky“,
2. presun finančných prostriedkov vo výške 205.000,- Sk z položky 700 „kapitálové výdavky“ na položku 633 051 na úhradu za poskytnutie služieb ochrany zaistených objektov predškolských a školských zariadení na jeden kalendárny rok.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: