Číslo hlasovania: 724
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k žiadosti Komunálneho odboru o preúčtovanie finančných prostriedkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2003 nasledovne:
preúčtovanie finančných prostriedkov vo výške 1.140 tis. – Sk z oddielu-triedy 05.1.0 položky 635 045 na oddiel-triedu 05.1.0 položku 633049.

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: