Číslo hlasovania: 725
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu rozpočtu na rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditeľom mestských organizácií

predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2004 a pri zostavovaní rozpočtu na rok 2004 stanoviť ako prioritný cieľ zabezpečiť vytvorenie nových pracovných miest.

Termín: 28. 10. 2003
Zodpovedný: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: