Číslo hlasovania: 726
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 2268 o výmere cca 160-200 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby objektu na podnikateľské účely pre J. K. a manž. V. K., nakoľko nie je žiadúce ďalšie zahusťovanie zástavby v lokalite sídliska.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: