Číslo hlasovania: 727
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 3364 o výmere 512 m2 a pozemku p.č. 3369 o výmere 1576 m2 v k.ú. Komárno pre Ľ. K.

B) schvaľuje

prenájom pozemku p.č. 3364 o výmere 512 m2 a pozemku p.č. 3369 o výmere 1576 m2 v k.ú. Komárno za cenu 3,- Sk/m2/rok na dobu neurčitú pre Ľ. K.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie nájomnej zmluvy a realizovať nájomný vzťah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: