Číslo hlasovania: 728
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k zníženiu kúpnej ceny pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

zníženie kúpnej ceny pozemku diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a pozemku diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno na 480,- Sk/m2, t.j. spolu 193.440,- Sk pre REAL MARKET, s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: