Číslo hlasovania: 729
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k Fastav development SR s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

oznámenie Fastav Development SR, s.r.o., že nemienia odkúpiť pozemky medzi Mederčskou, Záhradníckou a Petőfiho ulicou v Komárne na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.

B) žiada hlavného kontrolóra MsÚ

o prešetrenie a podanie správy v uvedenej veci.

Zodpovedný: hlavný kontrolór
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: