Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Petícii obyvateľov bývajúcich v bytovom dome v Komárne na Ul. Jókaiho č. 25


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. petíciu obyvateľov bývajúcich v bytovom dome v Komárne na Ul. Jókaiho č. 25;
2. odpoveď na petíciu zo dňa 04.05.2001 danú primátorom mesta.

B) konštatuje že

konanie o vklade vlastníckeho práva nájomcov bytov a o odvolaní mesta Komárno v uvedenom konaní nebolo ešte právoplatne ukončené.

C) žiada primátora mesta Komárno

po rozhodnutí o odvolaní postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a o prijatých opatreniach predložiť informáciu na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. János Kovács  Helena Belokosztolszká MUDr. Peter Tóth
RNDr. Géza Nagy  Mária Hajabácsová MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza
 Anton Andrássy MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas
Ing. Peter Takács Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek
Ing. Gábor Cséplő PaedDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: