Číslo hlasovania: 7307
Číslo bodu: 11.
Uznesenie k Zmluve o financovaní projektu ISPA/KF „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ zrušuje

bod B/ uznesenia č. 354/2007 zo dňa 27. septembra 2007 k Zmluve o financovaní projektu ISPA/KF „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


B/ schvažuje

podpísanie Dodatku č. 2 k Zmluve o financovaní projektu „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ č. EUROPEAID/114646/D/SV/SK/2000 SK 16 P PE 0004.002 (Dodatok č. 2 tvorí prílohu uznesenia)

C/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

podpísa Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní.


Termín: do 15 dní od prijatia tohto uznesenia
Zodpovedný: primátor mestaPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Kornél Horváth Ing. László Győrfy  László Fazekas
 Attila Farkas Ing. Péter Birkus  Attila Petheő JUDr. Tamás Novák
Ing. Imre Dubány MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: