Číslo hlasovania: 7308
Číslo bodu: 11.
Uznesenie k návrhu na odkúpenie pozemku prostredníctvom výberového konania na súbor majetku Slovenské lodenice a.s. Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odkúpenie pozemku p.č. 3717/1 o výmere 9250 m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno v rámci I. kola výberového konania na súbor majetku úpadcu, Slovenské lodenice a.s. „ v konkurze“, IČO 31 411 541, DIČ 202 039 9381, so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno,

B/ menuje

3-člennú komisiu v zložení:

1. Ing. László Győrfy
2. Ing. Imrich Dubány
3. Ing. Béla Szabó

za účelom stanovenia ponúknutej výšky kúpnej ceny pozemku p.č. 3717/1 o výmere 9250 m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno,

C/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

doručiť záväznú ponuku správcovi konkurznej podstaty na adresu JUDr. Ivan Pádej, SKP, Ul. krížna 336/3, 017 01 Považská Bystrica podľa bodu A/ tohto uznesenia najneskôr do 26.10.2007 do 15,00 hod.,

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zložiť na účet vyhlasovateľa č. 10006 – 38513100/4900, vedený v Istro banke, a.s. pobočka Považská Bystrica finančnú zábezpeku na ponúknutú kúpnu cenu z rezervného fondu Mesta Komárno, najmenej vo výške 25% z ponúknutej kúpnej ceny, a to tak, aby boli finančné prostriedky v prospech uvedeného účtu pripísané najneskôr do 26.10.2007.

Termín: ihneď po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Tamás Novák Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó
Ing. László Stubendek  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Kornél Horváth Ing. László Győrfy Ing. Imre Dubány Mgr. György Batta
Ing. István Zámbó  László Fazekas

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: