Číslo hlasovania: 7309
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 07.11.2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
07.11.2007,

B/ mení

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 316/ 2007 zo dňa 19. júla 2007 nasledovne:

„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne

      A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 60 m2, z p.č.. 4892/1 o výmere 1913 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom pre Ernesta Lukácsa, trvalým pobytom vo Veľkých Kosihách, za cenu podľa BDÚ, t.j. 819,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej
zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

      B/ ukladá
      Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia,

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

2. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 335/2007 zo dňa 19. júla
2007 nasledovne :

„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne

      A/ schvaľuje

odpredaj plynárenských rozvodných zariadení, vybudovaných v rámci stavby:

 

1. Rozšírenie STL plynovodu Malodunajská cesta Komárno
STL plynovod PE D40 – 272 bm, 5 ks prípojok PE D32 – 22,5 bm
za cenu 350 000,- Sk vrátane DPH

2. STL plynovod pre A – 1, 44 b.j. sídl. Bašty I. Komárno
STL plynovod PE 110 – 52 bm, 2 ks prípojok PE D 32 – 27,0 bm
za cenu 130 000,- Sk vrátane DPH

Pre SPP – distribúcia, a.s. IČO : 35 910 739, so sídlom Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava, za nasledovných podmienok :

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny
v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

      B/ ukladá
      Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.

Termín: do 31.decembra 2007
Zodpovedný : prednosta MsÚ“

C/ zrušuje

uznesenie č. 100/2007– pre nezáujem zo strany žiadateľa. Bude podaná opätovná
žiadosť o odkúpenie.
uznesenie č. 112/2007 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
uznesenie č. 129/2007 – pre nezáujem Františka Fűriho,
uznesenie č. 229/2007 – žiadatelia neakceptovali kúpnu cenu,
uznesenie č. 230/2007 – žiadatelia neakceptovali kúpnu cenu,
uznesenie č. 231/2007 – žiadatelia neakceptovali kúpnu cenu,
uznesenie č. 232/2007 – žiadatelia neakceptovali kúpnu cenu,
uznesenie č. 424/2007 – pre nezáujem zo strany žiadateľa.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: