Číslo hlasovania: 7310
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k vyčísleniu nákladov na ISPA – časť ČOV Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

celkové náklady na realizáciu projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ – časť Čistiareň odpadových vôd vo výške 3.293.851,43 EUR v nasledovnom členení:
- finančné prostriedky od Európskej únie 1.254.479,00 EUR,
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR 1.058.203,89 EUR,
- finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Komárno 981.168,54 EUR.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: