Číslo hlasovania: 7311
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

predĺženie termínu kontroly hospodárenia spoločnosti Comar a.s. za roky 2004 až 2006 do konca mesiaca november 2007,

B/ berie na vedomie

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: