Číslo hlasovania: 7315
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

prideli 1-izbový byt na Ul. rožníckej školy 49/1 v Komárne pre Angeliku Prezmeczkú, trvale bytom v Komárne, a Júliusa Prezmeczkého, trvale bytom v Komárne, s tým, že v pridelenom byte opravy vykonajú na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: