Číslo hlasovania: 7316
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN
Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

1. Anton Pogány a manželka Mária Pogányová, obaja trvale bytom v Komárne
- bytu Cintorínsky rad 8/53, Komárno,

2. Anna Petróková, trvale bytom v Komárne
- bytu Košická ul. 42/56, Komárno,

ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
2. následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: