Číslo hlasovania: 7318
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu na výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času, Ul. rozmarínová 2, Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času, Ul. rozmarínová 2, Komárno s účinnosťou od 1. januára 2008 nasledovne:

1. výška mesačného príspevku je 150,- SK,
2. v prípade, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi centra voľného času rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi, výška mesačného príspevku je 50,- SK,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.


Termín: 31. decembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: