Číslo hlasovania: 7319
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu na vytvorenie sedemčlennej rady školy pri MŠ Ul. lodná 1, Komárno      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

ustanovenie deväčlennej rady školy pri Materskej škole Ul. lodná 1, Komárno, v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s nasledovným zložením:
dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, traja zvolení zástupcovia rodičov, dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateža a jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieža na výchove a vzdelávaní,

B/ odvoláva

delegovaných zástupcov Mesta Komárno z rady školy pri Materskej škole, Ul.lodná 1:
Ing. László Stubendek,
MUDr. Vojtech Novák,
Ing. Imrich Dubány,

C/ deleguje

zástupcov Mesta Komárno do rady školy pri Materskej škole, Ul. lodná 1:
Ing. Imrich Dubány,
Ing. Béla Szabó,

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

- zabezpeči informovanie členov rady školy v zmysle bodu A/, B/ a C/ tohto uznesenia,
- pripravi delegačné listy, zabezpeči ich doručenie a zasla na materskú školu oznámenie o delegovaní zástupcov do rady školy.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány

   Nehlasovali: