Číslo hlasovania: 7320
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy Ul. rozmarínová 1, Komárno o zabezpečenie opravy stropu v malej telocvični      Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zabezpečenia opravy stropu malej telocvične Základnej školy Ul. rozmarínová 1, Komárno vo výške 75 tis. SK z vlastného rozpočtu školy.

Termín: 30. novembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: