Číslo hlasovania: 7321
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu na vyradenie neupotrebitežného majetku mesta      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

1. vyradenie majetku Mesta Komárno v správe škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno z dôvodu neupotrebitežnosti v súlade s § 16 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov nasledovne:

Škola, šk. zariadenie

HIM

DHM

OTE

SPOLU

ZŠS pri ZŠ Ul. Mieru 1

0,00

15 752,00

1 676,00

17 428,00

ZŠS pri ZŠ Komenského ul. 3

0,00

10 801,70

31 846,45

42 648,15

ZŠS pri ZŠ Ul. práce 24

0,00

8 480,50

3 368,70

11 849,20

MŠ Eötvösova ul.64

0,00

37 741,00

59 530,85

97 271,85

MŠ Kapitánová ul. 29

0,00

16 002,50

8 526,40

24 528,90

MŠ Nová Strហs vjm

0,00

10 720,00

20 844,00

31 564,00

MŠ Nová Stráž

0,00

40 411,67

2 082,50

42 494,17

MŠ Ul. handlovská 4

0,00

66 626,00

0,00

66 626,00

MŠ Ul. Vodná 29

36 618,00

59 081,80

53 034,00

148 733,80

MŠ Ul. mieru č.16

0,00

16 819,00

23 484,00

40 303,00

ZŠ Nová Stráž

0,00

51 170,00

127 474,70

178 644,70

ZŠ Nová Strហs vjm

227 099,00

120 559,10

320 469,05

668 127,15

MŠ Štúrová

0,00

165 194,01

122 978,74

288 172,75

CELKOM za OK

263 717,00

619 359,28

775 315,39

1 658 391,67


Súpis majetku mesta navrhnutého na vyradenie tvorí prílohu uznesenia.

2. vyradenie majetku Mesta Komárno v správe škôl a školských zariadení v prenesenej kompetencii v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno z dôvodu neupotrebitežnosti v súlade s § 16 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov nasledovne:

Škola, šk. zariadenie

HIM

DHM

OTE

SPOLU

ZŠ s vjm, Móra Jókaiho, Ul. mieru 2

201 046,00

225 327,57

197 084,80

623 458,37

ZUŠ, Letná ul. 12

191 813,00

197 475,90

53 499,22

442 788,12

ZŠ s vjm, Ul. práce 24

318 021,00

50 558,28

207 712,35

576 291,63

CELKOM za OK

 710 880,00

473 361,75

458 296,37

1 642 538,12

Súpis majetku mesta navrhnutého na vyradenie tvorí prílohu uznesenia.

 


B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vykona potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 15. decembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: