Číslo hlasovania: 7322
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti Slovenského zväzu Vojenských táborov nútených prác - PTP, Klubu Komárno na umiestnenie pamätnej tabule      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

dočasné umiestnenie pamätnej tabule ako pamiatku na obdobie od r. 1950 do r. 1954 v priestoroch Leopoldovej brány komárňanskej pevnosti s nasledovným nadpisom:

„Vojenské tábory nútených prác – Pomocné technické prápory
Komárno 1950 – 1954

Pevnosť slúžila ako kasáreň pre vojakov odporcov totalitného režimu

Az erőd laktanyaként szolgált azoknak a katonáknak,
akik a parancsuralmi rendszer ellen voltak

Komarno Fortress – barraks for soldiers dissenters of totalitarian regime”,

s tým, že po rekonštrukcii kasárenskej budovy sa pamätná tabuľa premiestni na tento objekt.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: