Číslo hlasovania: 7324
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu na poskytnutie štipendia na podporu talentov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov o poskytnutie štipendia v školskom roku 2007/2008 v stanovenej lehote požiadali zákonní zástupcovia Tibora Bertóka, Dávida Hodeka, Zsófie Édes, Benceho Kissa a Evy Ódorovej, pričom v zmysle VZN štipendium v období jedného školského roka sa poskytuje najviac dvom žiadateľom,

B/ schvaľuje

poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na podporu talentov v školskom roku 2007/2008 pre:
1. Dávida Hodeka vo výške 50 000,- Sk,
2. Tibora Bertóka vo výške 50 000,- Sk,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí štipendia v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp. Od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: