Číslo hlasovania: 7326
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 23.10.2007 a 30.10.2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: