Číslo hlasovania: 7327
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie rozvoja mesta      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie rozvoja mesta zo dňa 09.10.2007 a zo dňa 23.10.2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Kornél Horváth

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: