Číslo hlasovania: 7328
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Správe o verejnej súťaži „Urbanistické riešenie Námestia Kossutha v Komárne“      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Správu o verejnej súťaži „Urbanistické riešenie Námestia Kossutha v Komárne“,

B/ konštatuje, že

odborná súťažná porota rozhodla o udelení cien verejnej súťaže nasledovne:

1. cena sa neudeľuje.
2. cena sa udeľuje za súťažný návrh súťažiaceho HB Reavis Management, a.s. (návrh číslo 1. A) v zníženej výške 40 000,-Sk.
3. cena sa rozdeľuje medzi súťažnými návrhmi súťažiaceho HB Reavis Management, a.s. (návrh číslo 1. B) a súťažiaceho Ing. Attilla Urbán – M Atelier (návrh číslo 2.A), v rovnakej výške po 20 000,-Sk. (spolu 40 000,-Sk.),

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

udelené ceny vyplatiť súťažiacim v zmysle bodu B/ tohto uznesenia z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007, položky č. 637/002 (Konkurzy, súťaže).

Termín: do 30 novembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: