Číslo hlasovania: 7329
Číslo bodu: 12.
Uznsenie k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov, pri dosiahnutí vyšších príjmov o dotáciu od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 14 tis. Sk, na úhradu nákladov – valorizácia miezd preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB,

B/ schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, z bežných príjmov kapitola 01.1.1.6 položka 635002 na kapitálové výdavky položka 717002 o finančné prostriedky vo výške 96 tis. Sk na odstránenie havarijného stavu verejnej toalety na Tržničnom námestí,
2. zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Domova dôchodcov Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 1.428 tis. Sk na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 3/2007 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov, Špitálska 16, Komárno,

C/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a
Eve Ipóthovej, riaditeľke Domova dôchodcov Komárno

1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a Domov dôchodcov Komárno na rok 2007,
2. postupovať v zmysle bodu A/, B/ a C tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a
riaditeľka DD KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: