Číslo hlasovania: 733
Číslo bodu: 14.
Uznesenie k Návrhu na riešenie sociálneho bývania


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. Odkúpenie nehnuteľnosti bývalej Administratívnej budovy OSP s príslušenstvom so súpisným číslom 873 a pozemkov p.č. 3967/8 o výmere 1711 m2, p.č. 3967/19 o výmere 9 m2, p.č. 3968 o výmere 753 m2 a p.č. 3982/4 o výmere 659 m2 v k.ú. Komárno, vedených na LV č. 7528 od akciovej spoločnosti KZT, so sídlom Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, za účelom riešenia sociálneho bývania za dohodnutú kúpnu cenu 10.000.000 Sk (návrh kúpnej zmluvy tvorí prílohu uznesenia).

2. Platobné podmienky na zaplatenie kúpnej ceny nasledovne:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť realizáciu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ uznesenia,

Termín: do 14 dní
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. pripraviť projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a žiadosť o poskytnutie dotácie na adaptáciu budovy pre účely sociálneho bývania,

Termín: do 31. 12. 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

3. začať realizáciu stavby až po schválení dotácie,

4. vypracovať návrh zoznamu budúcich nájomníkov – užívateľov odkúpeného objektu. Do objektu nie je možné umiestniť občanov sociálne neprispôsobivých.

Termín: novembrové zasadnutie MZ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: