Číslo hlasovania: 7330
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k povereniu na schválenie zmien v rozpočte Mesta Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ poveruje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

schváliť zmeny rozpočtu Mesta Komárno o účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR od 1. decembra 2007 v súlade so zákonom č.334/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

predkladať správu o vykonaných zmenách v rozpočte Mesta Komárno schválených primátorom mesta.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: