Číslo hlasovania: 7331
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti Cyklistickej hliadky Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť Cyklistickej hliadky Komárno, Hviezdna 20/3, 945 01 Komárno, o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie vecí pre nových členov potrebné k výkonu služby,

B/ neschvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie pre Cyklistickú hliadku Komárno, Hviezdna 20/3, 945 01 Komárno.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
 Attila Petheő

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: