Číslo hlasovania: 7332
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti Domov Dôchodcov, Špitálska 16, Komárno, o navýšenie dotácie mestom      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť riaditeľky Domov Dôchodcov, Špitálska 16, Komárno o navýšenie dotácie na rok 2007 mestom o sumu 1.592.018,- Sk,

B/ schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie pre Domov Dôchodcov, Špitálska 16, Komárno, vo výške 1.592.018,- Sk z rezervného fondu mesta Komárno na rok 2007,

C/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a
Eve Ipóthovej, riaditeľke Domov Dôchodcov

premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a Domov dôchodcov Komárno na rok 2007 a postupovať v zmysle bodu B/ a C tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
a riaditeľka DDPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: