Číslo hlasovania: 7333
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno a škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007 na základe oznámenia Krajského školského úradu v Nitre, zníženie o finančné prostriedky vo výške 328 tis. Sk,

B/ schvažuje

zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky nasledovne:

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 617 tis. Sk
- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
- vo výške 686 tis. Sk
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 549 tis. Sk
- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
- vo výške 296 tis. Sk
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 897 tis. Sk
- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 553 tis. Sk,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. premietnu zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno na rok 2007,

2. postupova v zmysle bodu A/, B/ a C/1 tohto uznesenia,

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno

 

 


D/ ukladá
riaditežom základných škôl s právnou subjektivitou
v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007,
2. postupova v zmysle bodu B/ a D/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: riaditelia ZŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: