Číslo hlasovania: 7334
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 16 m2 z p.č. 853/1 o výmere 3031 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom parkovania motorového vozidla pre Ing. Miroslava Rechtorisa a manželku Ing. Tatianu Rechtorisovú, obaja trvalým pobytom v Komárne, vzhľadom na malé šírkové pomery komunikácie a na to, že pozemok sa nachádza v zákrute.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: