Číslo hlasovania: 7335
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno na nehnuteľnosti, pozemku, vedeného na LV 2434 ako p.č. 3501 o výmere 2516 m², záhrada, v k.ú. Komárno, v podiele 1/3 k celku, pre Ing. Helenu Hatalovú, trvalým pobytom v Bratislave, v podiele 1/6 k celku a pre Ing. Ladislava Kossára, trvalým pobytom v Bratislave, v podiele 1/6 k celku za cenu podľa BDÚ, t.j. 816,- Sk/m², za nasledovných podmienok :

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto
uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: