Číslo hlasovania: 7336
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku



      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

1. na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 313/B/2007 zo dňa 19. júla 2007 boli vyzvaní obaja žiadatelia na predloženie cenovej ponuky na odkúpenie pozemku, novovytvorenej p.č. 2935/4 o výmere 253 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 36531171-37/2007 zo dňa 15.06.2007 z p.č. 2935 o výmere 1 960 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, ani jeden zo žiadateľov neponúkol mestským zastupiteľstvom schválenú minimálnu kúpnu cenu,

2. opätovne sú podané dve žiadosti na prenájom pozemku, novovytvorenej p.č. 2935/4 o výmere 253 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 36531171- 37/2007 zo dňa 15.06.2007 z p.č. 2935 o výmere 1 960 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,

B/ schvaľuje

prenájom pozemku, novovytvorenej p.č. 2935/4 o výmere 253 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 36531171- 37/2007 zo dňa 15.06.2007 z p.č. 2935 o výmere 1 960 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok :

- vyzvať listom oboch záujemcov o prenájom predmetného pozemku na predloženie ponuky na prenájom pozemku s minimálnou výškou nájomného 5,- Sk/m2/rok,
- zmluva o nájme na predmetný pozemok bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne vyššiu cenu,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie výzvy na predloženie ponuky na prenájom pozemku v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: