Číslo hlasovania: 7337
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11879/2 o výmere 1188 m2, záhrada, pre Ondreja Marosiho a manželku Libušu Marosiovú, obaja trvalým pobytom v Komárne s predkupným právom pre Mesto Komárno, za cenu podľa bonity pôdy t.j. 5,90 Sk/m2, za nasledovných podmienok :

1. kupujúci sa zaväzujú, že kupovanú nehnuteľnosť budú využívať len na záhradkárske účely,
2. kupujúci sa zaväzujú, že vlastníctvo kupovanej nehnuteľnosti neprevedú na tretiu osobu, ani kupovanú nehnuteľnosť neprenechajú do užívania tretej osobe,
3. účastníci sa dohodli, že v prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode A/1 a A/2 tohto uznesenia Mestu Komárno vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práce s okamžitou platnosťou v súlade s § 610 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
4. účastníci sa dohodli na zriadení predkupného práva ako vecného práva v prospech predávajúceho za kúpnu cenu 5,90 Sk/m2,
5. viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve,
6. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: