Číslo hlasovania: 7338
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 650 m2 z p.č. 10756 o výmere 6664 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom vytvorenia parkovacích priestorov pre zamestnancov spoločnosti pre RELAX 2000, spol. s r.o., IČO 36525227, so sídlom Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 10762/N,

B/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku v šírke areálu spoločnosti o výmere cca 210 m2 z p.č. 10756 o výmere 6664 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre RELAX 2000, spol. s r.o., IČO 36525227, so sídlom Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10762/N, za cenu podľa BDÚ, t.j. 417,- Sk/m2, za nasledovných podmienok :

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu B/ tohto
uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: