Číslo hlasovania: 7339
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 50 m2 z p.č. 156/1 o výmere 1191 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Pavla Hojčku a manželku Anitu Hojčkovú, obaja trvalým pobytom v Komárne, za účelom prístavby k predajni so súp.č. 3002 na p.č. 157.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: