Číslo hlasovania: 734
Číslo bodu: 14.
Uznesenie k Návrhu na použitie dotácie na investíciu na úseku školstva


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie záväzný limit dotácií na úseku školstva na investičné akcie:

„ZŠ Ul. práce – dostavba sociálnych zariadení, učební a bazéna“ vo výške 5 mil. Sk s tým, že dotácie je možné využiť len na účely, na ktoré boli určené, do konca rozpočtového roka 2003

B) schvaľuje

metódu verejného obstarávania rokovacie konanie bez zverejnenia na výber zhotoviteľa prác v súlade s ust. § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami pre postup pri zabezpečovaní zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach mestskej samosprávy mesta Komárno vzhľadom na ohrozený technický stav rozostavanej stavby a technológie, mimoriadnu udalosť nespôsobenú obstarávateľom a z dôvodu, že vzhľadom na časovú tieseň nemožno uskutočniť inú formu verejného obstarávania.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť projektovú dokumentáciu, výber zhotoviteľa a použitie poskytnutej dotácie v zmysle bodu A/ a B/ uznesenia.

Termín: 31. 12. 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

D) menuje

za predsedu komisie pre výber zhotoviteľa prác IB. Sz.

E) žiada primátora mesta Komárno

určiť členov komisie pre výber zhotoviteľa prác.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: