Číslo hlasovania: 7340
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje

prenájom časti pozemku o výmere 1755 m2 z p.č. 9447 o výmere 115014 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania OX-BOW centra, pre Ing. Zoltána Pappa, trvalým pobytom v Komárne, podnikateľa obchodným menom Ing. Zoltán Papp – PAPP, IČO: 41608160, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 410-15176, nakoľko je potrebné uvažovať o riešení celej lokality komplexne,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny okolia Mŕtveho ramena Váhu s tým, že Mesto Komárno má požiadať Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutie dotácie v súlade Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 8 8.2005 č. MVRR-2005-3856/38753-41:1809/M o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest.

Termín : 120 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: