Číslo hlasovania: 7341
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku



      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 8 m2 z p.č. 2844 o výmere 1489 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom výstavby schodov k vstupu do zubnej ambulancie pre Tomáša Svardu, trvalým pobytom v Komárne časť Nová Stráž, nakoľko v zmysle Záväzného stanoviska k investičnej činnosti vydaného pod č. 281/3602/OÚPA/2006 zo dňa 05.01.2006 vstup do ambulancie je riešený cez jestvujúci hlavný vchod do budovy.



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép

   Proti:
MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  László Fazekas Mgr. Béla Keszegh Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: