slo hlasovania: 7343
slo bodu: 12.
Uznesenie k iadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitestvo v Komárne

A/ schvauje
odpredaj pozemkov v k.ú. Nová Strá – Nový Pavol, vedených na LV 934 ako :

p.. 1614/5 o výmere 25540 m2, zastavaná plocha, p.. 1614/6 o výmere 8718 m2, zast. plocha, p.. 1614/11 o výmere 1186 m2, zast. plocha, p.. 1614/12 o výmere 1188 m2, zast. plocha, p.. 1614/13 o výmere 1183 m2, zast. plocha, p.. 1614/14 o výmere 1191 m2, zast. plocha, p.. 1614/15 o výmere 1348 m2, zast. plocha, p.. 1614/16 o výmere 353 m2, zast. plocha, p.. 1614/17 o výmere 21 m2, zast. plocha, p.. 1614/18 o výmere 21 m2, zast. plocha,
p.. 1613/3 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/4 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/5 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/6 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/66 o výmere 4164 m2, ost. plocha, p.. 1613/67 o výmere 274 m2, ost. plocha, p.. 1613/68 o výmere 300 m2, ost. plocha, p.. 1613/69 o výmere 37 m2, zast. plocha, p.. 1613/70 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/71 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/72 o výmere 294 m2, ost. plocha, p.. 1613/73 o výmere 293 m2, ost. plocha, p.. 1613/74 o výmere 262 m2, ost. plocha, p.. 1613/75 o výmere 305 m2, ost. plocha, p.. 1613/76 o výmere 37 m2, zast. plocha, p.. 1613/77 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/78 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/79 o výmere 274 m2, ost. plocha, p.. 1613/80 o výmere 277 m2, ost. plocha, p.. 1613/81 o výmere 609 m2, ost. plocha, p.. 1613/82 o výmere 18 m2, zast. plocha, p.. 1613/26 o výmere 392 m2, ostatná plocha
p.. 1613/8 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/9 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/10 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/11 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/22 o výmere 208 m2, zast. plocha, p.. 1613/23 o výmere 2232 m2, zast. plocha, p.. 1613/84 o výmere 4209 m2, ost. plocha, p.. 1613/85 o výmere 282 m2, ost. plocha, p.. 1613/86 o výmere 307 m2, ost. plocha, p.. 1613/87 o výmere 34 m2, zast. plocha, p.. 1613/88 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/89 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/90 o výmere 302 m2, ost. plocha, p.. 1613/91 o výmere 306 m2, ost. plocha, p.. 1613/92 o výmere 272 m2, ost. plocha, p.. 1613/93 o výmere 309 m2, ost. plocha, p.. 1613/94 o výmere 34 m2, zast. plocha, p.. 1613/95 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/96 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/97 o výmere 283 m2, ost. plocha, p.. 1613/98 o výmere 294 m2, ost. plocha, p.. 1613/99 o výmere 606 m2, ost. plocha, p.. 1613/100 o výmere 123 m2, zast. plocha, p.. 1613/101 o výmere 7 m2, zast. plocha, 1613/102 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, 1613/28 o výmere 536 m2, ostatná plocha, p.. 1613/29 o výmere 848 m2, ostatná plocha,
p.. 1613/12 o výmere 15453 m2, zast. plocha, p.. 1613/13 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/14 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/15 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/16 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/49 o výmere 4220 m2, ost. plocha, p.. 1613/50 o výmere 274 m2, ost. plocha, p.. 1613/51 o výmere 306 m2, ost. plocha, p.. 1613/52 o výmere 31 m2, zast. plocha, p.. 1613/53 o výmere 4 m2, zast. plocha, p.. 1613/54 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/55 o výmere 311 m2, ost. plocha, p.. 1613/56 o výmere 309 m2, ost. plocha, p.. 1613/57 o výmere 268 m2, ost. plocha, p.. 1613/58 o výmere 313 m2, ost. plocha, p.. 1613/59 o výmere 32 m2, zast. plocha, p.. 1613/60 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/61 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/62 o výmere 308 m2, ost. plocha, p.. 1613/63 o výmere 316 m2, ost. plocha, p.. 1613/64 o výmere 622 m2, ost. plocha, 1613/65 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, p.. 1613/30 o výmere 550 m2, ostatná plocha,
p.. 1613/17 o výmere 15456 m2, zast. plocha, p.. 1613/18 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/19 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/20 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/21 o výmere 1310 m2, zast. plocha, p.. 1613/31 o výmere 574 m2, ostatná plocha, p.. 1613/32 o výmere 4179 m2, ost. plocha, p.. 1613/33 o výmere 278 m2, ost. plocha, p.. 1613/34 o výmere 318 m2, ost. plocha, p.. 1613/35 o výmere 38 m2, zast. plocha, p.. 1613/36 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/37 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/38 o výmere 316 m2, ost. plocha, p.. 1613/39 o výmere 312 m2, ost. plocha, p.. 1613/40 o výmere 284 m2, ost. plocha, p.. 1613/41 o výmere 316 m2, ost. plocha, p.. 1613/42 o výmere 32 m2, zast. plocha, p.. 1613/43 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/44 o výmere 5 m2, zast. plocha, p.. 1613/45 o výmere 313 m2, ost. plocha, p.. 1613/46 o výmere 316 m2, ost. plocha, p.. 1613/47 o výmere 604 m2, ost. plocha, 1613/48 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, p.. 1613/25 o výmere 5534 m2, zastavaná plocha – spojovacia cesta, tj. zastavané plochy o výmere 95 614 m2 za cenu 12,-Sk/m2, ostatné plochy o výmere 31 605 m2 za cenu 12,-Sk/m2 a zastavaná plocha – spojovacia cesta o výmere 5534 m2 za cenu 12,-Sk/ m2, s vecným bremenom práva prechodu pei a motorovým vozidlom na pozemok p.. 1613/25 v prospech vlastníkov pozemkov p.. 1614/7, 1613/27, 1614/3, 1613/1, 2146/1, 1613/24, 1614/9, 1614/10, 1624/1, 1624/2, 1614/8 pre GAMOTA – agro, s.r.o., sídlom Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, IO 34111786, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vloka . 821/N, za nasledovných podmienok :

- viazanos návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene, a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výke, je 30 dní odo da doruenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteností platí kupujúci,
- úastníci sa dohodli na zriadení predkupného práva, ako vecného práva za predajnú cenu 12,- Sk/m2,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpei spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene poda bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestskho zastupitestva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 4
Zdrali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prtomn: 24


   Za:
Mgr. Gyrgy Batta Ing. Pter Birkus Ing. Gbor Dkny  Attila Farkas
 Csaba Fehr Ing. Lszl Gyrfy MUDr. Tams Hollsy JUDr. va Hortai
Ing. Kornl Horvth MUDr. Zsolt Seb Ing. Lszl Stubendek Ing. Bla Szab
Mgr. Lajos Szp MUDr. Pter Tth Mgr. tefan Zbojnk Ing. Istvn Zmb

   Proti:
 Juraj Baa  Lszl Fazekas Mgr. Ondrej Gajd MUDr. Anton Marek

   Zdrali sa:
Ing. Imre Dubny Mgr. Bla Keszegh JUDr. Tams Novk  Attila Pethe

   Nehlasovali: