Číslo hlasovania: 7344
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj novovytvorenej p.č. 11747/7 o výmere 400 m², ostatná plocha, v celosti, a spoluvlastníckeho podielu 1/6 k celku p.č. 11747/8 o výmere 301 m², ostatná plocha, podľa návrhu geometrického plánu č. 11896281-80/1997 z p.č. 11747 o výmere 12 214 m², ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Jána Földesa a manželku Martu Földesovú, obaja trvalým pobytom v Komárne časť Nová Stráž, nakoľko sa jedná výhľadovo o rozvojovú plochu mesta medzi Komárnom a Novou Strážou.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: