Číslo hlasovania: 7347
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku



      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj novovytvorenej p.č. 11747/4 o výmere 319 m², ostatná plocha, v celosti a spoluvlastníckeho podielu 1/6 k celku p.č. 11747/8 o výmere 301 m², ostatná plocha, podľa návrhu geometrického plánu č. 11896281-80/1997 z p.č. 11747 o výmere 12 214 m², ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Janettu Földesovú, trvalým pobytom v Komárne, nakoľko sa jedná výhľadovo o rozvojovú plochu mesta medzi Komárnom a Novou Strážou.



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: