Číslo hlasovania: 7348
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

novovytvorenej p.č. 11747/3 o výmere 399 m², ostatná plocha v celosti a spoluvlastníckeho podielu 1/6 k celku p.č. 11747/8 o výmere 301 m², ostatná plocha, podľa návrhu geometrického plánu č. 11896281-80/1997 z p.č. 11747 o výmere 12 214 m², ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Vojtecha Földesa a manželku Máriu Földesovú, obaja trvalým pobytom v Komárne, nakoľko sa jedná výhľadovo o rozvojovú plochu mesta medzi Komárnom a Novou Strážou.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: