Číslo hlasovania: 735
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k plneniu uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 11.07.2003


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 11.07.2003.

B) zrušuje

uznesenie MsZ č. 1015/2002 pre nezáujem.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: