Číslo hlasovania: 7351
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o ukončenie a uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi Mestom Komárno, ako nájomcom a Helenou Gálovou, trvalým pobytom Dunajský rad 251, 946 39 Patince, ako podnájomníčkou zo dňa 31.01.2005 pod č. 830/OSM/2004 vrátane jej dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2005 pod č. 5147/1897/OSM/2005 a dodatku č. 2 zo dňa 31.10.2005 pod č. 27805/12972/OSM/2005 na nájom nebytových priestorov v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu so súp.č. 3416 na p.č. 1848/1 v k.ú. Komárno ku dňu 31.12.2007,

2. uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov s Martinom Šímom, trvalým pobytom Hlboká 21/1, 945 01 Komárno, podnikateľom obchodným menom Martin Šíma – SHIMA & CO., IČO 37198980, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra : 401-6312 na prenájom nebytového priestoru v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu v Komárne so súpisným číslom 3416 na parcele číslo 1848/1 v k.ú. Komárno o výmere 50,05 m² na pohostinské účely od 01.01.2008, na čas neurčitý, za nájomné 500,- Sk/m²/rok, za nasledovných podmienok :

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu
zmluvy o nájme v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme podľa bodu A/2 tohto uznesenia.


Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: