Číslo hlasovania: 7352
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemkov, vedených na LV 2 v k.ú. Komárno, ako p.č. 3630 o výmere 2386 m², orná pôda a p.č. 3631 o výmere 2254 m², záhrada, upresnenej geometrickým plánom, za účelom vybudovania logistického a priemyselného centra pre zabezpečenie rozvoja podnikateľských aktivít, hlavným cieľom ktorých je vytváranie optimálneho miesta pre zahraničných investorov a s tým vznik nových pracovných miest, pre ORIGOINVEST s.r.o., so sídlom Ižanská 4124, 945 01 Komárno, IČO: 36746151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 19547/N, za cenu 450,- Sk/m², za nasledovných podmienok :

- kupujúci infraštruktúru vybuduje na vlastné náklady,
- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto
uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Juraj Bača

   Zdržali sa:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: